Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JACOBS ACCOUNTANTS ROOSENDAAL BV GEVESTIGD TE ROOSENDAAL HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNE­MER

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft ge­geven tot het ver­rich­ten van werk­zaamheden.
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe mondeling of schriftelijk opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde wor­den ver­richt. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
3. Bescheiden; alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaron­der stukken of gege­vensdra­gers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werk­zaamheden worden aange­gaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeen­komsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaar­den van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt eerst tot stand door acceptatie van de opdracht door opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd ten­zij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aange­gaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende op­dracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wij­ze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de op­dracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze ver­plichting heeft vol­daan.
2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende op­dracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrich­ten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3. De uitvoering van de opdracht is niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld, specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren.
4. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrek­king tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeen­komst met opdrachtgever, voor zover op die produc­ten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

F. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
3. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

G. OVERMACHT
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeen­komst niet, niet tijdig of niet behoor­lijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaron­der begrepen maar daar­toe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtne­mer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtgever heeft het recht, in geval deze situatie zich voordoet, de overeenkomst geheel of ge­deeltelijk en met onmiddellij­ke ingang schrif­telijk op te zeggen.

H. HONORARIUM EN BETALING
1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamhe­den op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtne­mer, dan wel daarvoor zeker­heid heeft gesteld.
2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende op­dracht en wordt bere­kend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdracht­nemer werkzaamhe­den ten behoeve van op­drachtgever zijn ver­richt.
3. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Ne­derlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen ter­mijn heeft betaald, is hij van rechtswe­ge in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebreke­stelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtge­ver de wet­telijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander on­verminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtge­ver. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vor­deren bedrag.
5. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Dit is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

I. RECLAME
Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/ of het factuurbedrag dient schrif­telijk binnen 30 da­gen na de verzenddatum van de stukken of informa­tie waar­over de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aan­toont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

J. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel ver­oorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de op­dracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stag­natie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van op­drachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamhe­den door opdrachtnemer, is deze nimmer aanspra­kelijk
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van op­drachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, onge­acht of het vervoer of de ver­zending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdracht­nemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

K. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder G, tweede lid van toepassing. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
2. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemoti­veerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandig­heden in het belang van de wederpartij eisen.

L. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.
2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voor­waarden van toepassing zijn en welke niet tot de compe­tentie van de kantonrech­ter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of be­roep van opdracht­gever.