Advisering

Als ondernemer heeft u met enige regelmaat behoefte aan advies. Een advies kan complex of minder complex zijn. Jacobs Accountants Roosendaal is u met accountantsadvies graag van dienst. Uiteraard kan een dergelijke advisering betrekking op zaken samenhangend met administratie, jaarrekeningen en belastingzaken e.d.

Opvolging
Een bijzonder aspect is het vraagstuk van bedrijfsopvolging. Vroeg of laat heeft een ondernemer hiermee te maken. Een dergelijke opvolging kan in verschillende vormen plaatsvinden. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan opvolging door een of meer van de kinderen, verkoop van (een deel van) de onderneming of verkoop aan een of meer van de personeelsleden, de zogenaamde management buy-out. Door onze uitgebreide ervaring hiermee zijn wij in staat u hierbij te begeleiden. We hebben hierbij uitdrukkelijk niet alleen aandacht voor de harde cijfers maar uitdrukkelijk ook voor de “zachtere” aspecten bij een overname / opvolging die nogal eens onderschat worden. Wat betekent het dat u uw onderneming overdraagt, bent u daar echt aan toe?

Bij dergelijke processen zijn vaak meerdere adviseurs betrokken (notarissen, bankiers, juristen, fiscaal adviseurs e.d.). In dit soort processen is het van groot belang dat er regie gevoerd wordt over al deze processen zodat iedereen tijdig en juist zijn of haar bijdrage levert. Wij zijn u hierbij ook graag van dienst.

Groei
Als u als ondernemer succesvol bent, heeft u hopelijk te maken met groei. Groei brengt echter ook weer haar eigen vraagstukken mee.

  • Loopt u tegen nieuwe (wettelijke) verplichtingen op, bijvoorbeeld verplichte accountantscontrole?
  • Past de financiële structuur nog of is een aanpassing gewenst?
  • Past de juridische structuur nog?
  • Ontstaan er ongewenste aansprakelijkheden?
  • Is het tijd voor een ondernemingsvoering in de vorm van een besloten vennootschap?

Allemaal vraagstukken waarbij wij u behulpzaam kunnen zijn.

Second opinion
Soms bent u intern betrokken bij een proces waarbij u en anderen veel gezamenlijke belangen hebben, maar waarbij in een aantal gevallen toch ook duidelijk sprake kan zijn van niet parallelle belangen. Twee goede voorbeelden hiervan zijn uitkoop van een aandeelhouder en de management buy-out. Het is duidelijk dat de gezamenlijke belangen bijvoorbeeld liggen in het goed voortbestaan van de onderneming. Het is net zo duidelijk dat in deze processen de kopende aandeelhouder of de intredende manager in principe belang hebben bij een lage prijs van de onderneming en de verkopende aandeelhouder en overdragende ondernemer in principe belang hebben bij een zo hoog mogelijke prijs. Hier kunnen voor een deel de belangen dus uit elkaar gaan lopen. In dergelijke situaties is het naar onze mening van groot belang dat er evenwichtige aandacht is voor beide benaderingswijzen, al is het alleen maar om later misverstanden over de uitleg van de afspraken zo veel mogelijk te voorkomen.

Financieringsaanvragen
Het aanvragen van een financiering, of dit nu voor een specifiek doel is of een algehele bedrijfsfinanciering, is maatwerk. Wij zijn er bij een dergelijk traject uiteraard vooral op gericht de aanvraag zodanig op te stellen dat deze ook tot een toekenning van de gevraagde financiering leidt. We geven hierbij niet alleen aandacht aan uw prestaties uit het verleden, maar vooral ook aan de verwachtingen voor de toekomst.

Administratieve organisatie
Wij zijn u graag van dienst bij de opzet van een intern informatiesysteem dat is toegesneden op de aard en omvang van uw onderneming. Leidend hierbij is de vraag: Wat is echt cruciaal voor u als ondernemer om periodiek kennis van te nemen?

Ook op het gebied van de dagelijkse bedrijfsvoering is het vaak zinvol eens een spiegel voorgehouden te krijgen. We hebben in onze ervaring al van alles meegemaakt waarbij onbewust onnauwkeurigheden of slordigheden in organisaties geslopen zijn. Twee elementaire vragen die hierbij een rol spelen:

  • Hoe weet u zeker dat u alle opbrengsten ontvangt waar u recht op heeft?
  • Hoe weet u zeker dat alle bedragen die u betaalt juist zijn?

Het is verstandig regelmatig bij deze vragen stil te staan en u af te vragen of dit in uw onderneming nog steeds goed gewaarborgd is.

Neemt u voor een vrijblijvend gesprek vooral contact met ons op.